ពេទ្យសេីស្បែកអូរឫស្សី
0.0 star_border star_border star_border star_border star_border
Jenis Tempat:
Kesehatan, Tempat Menarik, Bangunan

Jam Buka:
  • Senin: 08:00 — 19:00
  • Selasa: 08:00 — 19:00
  • Rabu: 08:00 — 19:00
  • Kamis: 08:00 — 19:00
  • Jumat: 08:00 — 19:00
  • Sabtu: 08:00 — 19:00
  • Minggu: 08:00 — 19:00
Nomor Telepon:
+855 11 828 706