ហាក់ ងួន សិប្បកម្ម
0.0 star_border star_border star_border star_border star_border
Jenis Tempat:
Museum, Tempat Menarik, Bangunan

Jam Buka:
  • Senin: 07:30 — 18:30
  • Selasa: 07:30 — 18:30
  • Rabu: 07:30 — 18:30
  • Kamis: 07:30 — 18:30
  • Jumat: 07:30 — 18:30
  • Sabtu: 07:30 — 18:30
  • Minggu: 07:30 — 18:30
Nomor Telepon:
+855 89 369 345