វិមានមិត្តភាព កម្ពុជា វៀតណាម
4.1 star star star star star_half
Jenis Tempat:
Taman, Tempat Menarik, Bangunan