විහාර මහාදේවී එළිමහන් රංග පීටය
4.5 star star star star star_half
Jenis Tempat:
Taman, Tempat Menarik, Bangunan