ຫ້ອງສະໝຸດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Vientiane Capital Library
5 star star star star star
Jenis Tempat:
Museum, Tempat Menarik, Bangunan